tagline
Op werkdagen vóór 10.00 uur besteld, ‘s avonds in huis

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van mr. Fillet.
Vragen hierover? Neem contact op.
1 Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van Mr. Fillet en wijzigingsmogelijkheid van deze

(1) Mr. Fillet B.V. is gevestigd te (3752LJ) Bunschoten, aan de Röntgenweg 8, en zal hierna ook worden aangeduid als “Mr. Fillet” of “wij”. Mr. Fillet levert (vers)producten, alsmede cadeaubonnen c.q. vouchers.

(2) Op alle overeenkomsten die Mr. Fillet sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “consument” of “je/jij”.

(3) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden dan heb je het recht om de nog niet volledig uitgevoerde overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te sturen naar [email protected] of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website. Voor iedere nieuwe bestelling zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.

2 Verplichtingen van de klant

(1) Alle informatie die je op enig moment aan Mr. Fillet opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Mr. Fillet is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord nimmer aansprakelijk en je vrijwaart Mr. Fillet tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Mr. Fillet nimmer aansprakelijk en jij vrijwaart Mr. Fillet tegen eventuele aanspraken van derden.

3 Aanbod; offerte; totstandkoming overeenkomst

(1) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt, in welk verband we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod Mr. Fillet niet binden.

(2) Jij als klant kan door het door Mr. Fillet beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een offerte indienen. Wij zullen de ontvangst van jouw offerte onverwijld elektronisch bevestigen. Deze bevestiging is echter niet automatisch het akkoord op de offerte. Mr. Fillet kan de offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dat moment kan Mr. Fillet op elk moment zonder opgave van redenen de offerte weigeren te accepteren. Pas na acceptatie door Mr. Fillet van de offerte ontstaat er een recht op levering van de bestelde producten, waaronder bijvoorbeeld de bestelde cadeaubon.

(3) Mr. Fillet verkoopt geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

4 Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; eigendomsvoorbehoud; overdrachtsrisico;

(1) Wij behouden ons steeds het recht voor om pas ná volledige betaling van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Je kan in dit verband geen beroep doen op eerdere leveringen.

(2) Wij bezorgen overal in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. Als de overeenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail gestuurd.

(3) Wij bezorgen op het adres dat je tijdens de bestelling als bezorgadres hebt opgegeven.

(4) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten c.q. schade komen dan voor jouw rekening.

(5) Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door voor de deur van de woning te plaatsen. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en Mr. Fillet is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten.

5 Prijzen en verzendkosten; betaling; opschortingsrecht Mr. Fillet

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.

(2) De vorderingen van Mr. Fillet zijn per direct opeisbaar.

(3) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(4) Mr. Fillet is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

(5) Mr. Fillet is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

6 Vouchers; kortingscodes; cadeaubonnen

(1) Mr. Fillet biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, zodat klanten van Mr. Fillet producten kunnen ontvangen tegen een gereduceerd tarief of om niet. 

(2) Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de Mr. Fillet website. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

(3) Mr. Fillet heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

7 Aansprakelijkheid van Mr. Fillet

(1) Mr. Fillet is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Mr. Fillet, of indien sprake is van opzet of grove schuld van Mr. Fillet of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Mr. Fillet verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2) Aansprakelijkheid van Mr. Fillet voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) Mr. Fillet is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en jij vrijwaart Mr. Fillet tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) Mr. Fillet is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Mr. Fillet gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en jij vrijwaart Mr. Fillet tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. Mr. Fillet is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Mr. Fillet aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.

(6) Mr. Fillet is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Mr. Fillet of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Mr. Fillet gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(7) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Mr. Fillet. Zij kunnen hier een beroep op doen.

8 Privacybeleid

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website.

9 Wijze van betaling;

(1) Alle bestellingen dienen betaald te worden met een debit-/creditkaart of andere mogelijkheden die worden vermeld op de online betaalpagina van onze website.

(2) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jouw opgegeven betaalmethode.

(3) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn.

(4) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op het moment van de betaling.

(5) Indien een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, dan kan de bestelling niet worden uitgevoerd. 

10 Verdachte fraude-accounts

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling of account na onjuiste of frauduleuze activiteiten te beëindigen.

11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter; ongeldige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen Mr. Fillet en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Mr. Fillet en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

12 Klachtenbeleid

(1) Kwaliteit staat bij Mr. Fillet hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen Mr. Fillet hanteren wij een klachtenbeleid dat te raadplegen is op onze website www.Mr-Fillet.shop. We komen binnen twee (2) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

(2) Indien U niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt U uw dit melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.